Politika kvality a ŽP

Nejvyšší hodnotou společnosti je dlouhodobá služba zákazníkovi a jeho spokojenost, při současném šetrném přístupu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Její dosažení vychází ze stanovení cílů politiky jakosti a ochrany životního prostředí.

Společnost Chropyňská strojírna, a.s. má zavedené systémy managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Vrcholový management společnosti garantuje, že celý systém je řádně udržován a neustále zlepšován. Veškerá organizace, řízení a činnost společnosti jsou se systémem managementu jakosti a životního prostředí plně propojeny, přičemž hlavní důraz je kladen zejména na zajištění vysoké kvality dodávaných produktů, řešení a služeb, řízení lidských zdrojů společnosti a prevence v oblasti životního prostředí. Současně se vrcholový management zavazuje, že tento systém bude v neustálém souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.

Vedení společnosti Chropyňská strojírna, a.s. se zavazuje k dodržování následujících zásad pro udržení a neustálé zlepšování systému kvality a životního prostředí:

  • Veškeré procesy uvnitř společnosti jsou plně v souladu s platnou legislativou a souvisejícími předpisy
  • Nastavit procesy uvnitř společnosti tak, aby byly minimalizovány negativní dopady jejího provozu na životní prostředí a výstupem výroby byl kvalitní produkt
  • Provádět pečlivý výběr dodavatelů materiálů a služeb tak, aby byla stále zajištěna kvalita a soulad výstupních produktů s právními požadavky
  • Procesy uvnitř společnosti uzpůsobovat aktuálním požadavkům zákazníka
  • Neustále zvyšovat a prohlubovat vzdělání a odbornost svých pracovníků
  • Minimalizovat množství neshod a reklamací ze strany zákazníka
  • Potencionálním neshodám předcházet zaváděním preventivních opatření

 

Vrcholový management společnosti Chropyňská strojírna a.s. se zavazuje vytvářet potřebné lidské, finanční a materiálové zdroje pro dodržování zásad přijatých touto integrovanou politikou jakosti a životního prostředí. 

 

PDF ke stažení