Směrnice o ochraně oznamovatelů

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

JINÁ OZNÁMENÍ, STÍŽNOSTI, PODNĚTY

I.    Zaměstnavatel zavedl vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů se podává v případech, kdy oznamovatel hodlá učinit a učiní obsahem oznámení informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení, není-li učiněno anonymně, obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě určené zaměstnavatelem známa. Co se rozumí „Prací nebo jinou obdobnou činností“ je pro účely zákona o ochraně oznamovatelů vymezeno v §2, odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

II.   Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

III.   Zaměstnavatel podle §9, odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů určil příslušnou osobu. Kdo je příslušnou osobou, včetně jejích kontaktních údajů, je uvedeno v bodu V.

Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na internetových stránkách zaměstnavatele pod odkazem Stížnost? Dejte nám vědět.", kde je zároveň tato směrnice zveřejněna.

Příslušná osoba

 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
 2. navrhuje zaměstnavateli jako povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele,
 3. plní pokyny zaměstnavatele jako povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů,
 4. postupuje při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů nestranně,
 5. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů postihována.

IV.   V případě podání oznámení postupuje příslušná osoba podle §12 zákona o ochraně oznamovatelů.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo ledaže je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Ve stejné lhůtě příslušná osoba seznámí s anonymizovaným zněním oznámení ředitele organizace.

Příslušná osoba nesmí podle §20 zákona o ochraně oznamovatelů nikomu poskytnout údaje o totožnosti oznamovatele ani informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Příslušná osoba postupuje při posouzení oznámení nestranně v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů, přičemž současně za předpokladu zachování všech podmínek stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů plní pokyny zaměstnavatele (organizace) jako povinného subjektu.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli jako povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních podle §21 zákona o ochraně oznamovatelů.

V.   Příslušná osoba určená podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

Mgr. Martin Schmied
Manažer kvality
Tel. +420 774 615 046
Email: martin.schmied@chropynska.cz
 

 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Odmítnout vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies